Základní kompoziční pravidla pro estetičtější fotografie

Seznamte se s kompozičními pravidly a začněte vytvářet estetičtější a pro diváka líbivější fotografie. Dodržení kompozičních pravidel vás posune od pořizování obyčejného obrazového záznamu blíže ke skutečné fotografii. Záměrným porušením některého z kompozičních pravidel můžete svou tvorbou provokovat. V tomto případě ale musí být jasný úmysl a ne neznalost pravidel. 

Co to je kompozice

Výraz kompozice označuje stavbu fotografického obrazu. Tedy to, kde je v rámci plochy obrazu umístěn hlavní motiv – to jest situování hlavního motivu vůči okrajům fotografie a dalším prvkům v obraze. Chytře komponovaný obraz využívá vedlejších prvků obrazu k estetickému doplnění hlavního motivu a k nasměrování pohledu diváka na hlavní motiv.

Existuje řada kompozičních pravidel. Některá jsou doporučující – když je dodržíte, přidáte do obrazu estetickou hodnotu. A také existuje několik pravidel, jejichž nedodržením estetickou kvalitu obrazu snížíte.

Panasonic Lumix DMC-LX3, 1/1250 s, f/2.0, ISO 80, ohnisko 5,1 mm (ekvivalent 24 mm)
Panasonic Lumix DMC-LX3, 1/1250 s, f/2.0, ISO 80, ohnisko 5,1 mm (ekvivalent 24 mm)

Většina kompozičních pravidel je přebrána z malířství. Oproti malířům, kteří začínají kresbu na čistém plátně a mohou tak komponovat obraz zcela bez omezení, jste jako fotografové v nevýhodě. Pokud zrovna nefotografujte aranžované zátiší, musíte pracovat se scénou, kde je poloha objektů daná. Pro jejich nakomponování v ploše obrazu máte k dispozici dva základní nástroje. Volbu stanoviště, ze kterého budete fotografovat, a volbu ohniskové vzdálenosti objektivu, kterým budete fotografovat. Těmito prostředky ovlivňujete perspektivu, té se však budeme podrobně věnovat až v dalších článcích.

Hlavním cílem kompozice je navést pohled diváka na hlavní motiv a udržet jeho pozornost. Za chybně komponovaný se považuje zejména takový obraz, jenž obsahuje prvky odvádějící pozornost od hlavního motivu a rušící diváka.

Kompoziční pravidla, která byste měli dodržet

Oddělte hlavní motiv od pozadí

Při správném komponování byste si měli hlídat zejména důsledné oddělení hlavního motivu od pozadí. Vhodným způsobem, jak tohoto docílit, je pracovat s malou hloubkou ostrosti a při komponování důsledně hlídat polohu hlavního motivu vůči pozadí.

Zejména začínajícím fotografům se stává, že jsou natolik soustředění na hlavní motiv, že nevěnují dostatečnou pozornost pozadí. Klasickým výsledkem pak například bývají předměty trčící portrétovanému z hlavy (takzvané srostlice) a podobně.

Panasonic Lumix DMC-LX3, 1/50 s, f/2.8, ISO 80, ohnisko 12,8 mm (ekvivalent 60 mm)
Panasonic Lumix DMC-LX3, 1/50 s, f/2.8, ISO 80, ohnisko 12,8 mm (ekvivalent 60 mm)

Zamezte dotykům prvků v obraze

Také je potřeba důsledně ohlídat, aby se jednotlivé prvky obrazu vzájemně nedotýkaly a aby se nedotýkaly ani okrajů obrazu. Mezi jednotlivými prvky by měla být patrná mezera, popřípadě se mohou jednotlivé prvky překrývat, ale musí být zřejmé, že se jedná o estetický úmysl, a ne o kompoziční chybu.

Kompoziční pravidla, která pozvednou estetickou úroveň fotografie

Vyplňte obrazový rám

Zásadním a často ne důsledně dodrženým pravidlem je vyplnit celou obrazovou plochu fotografie. Často se u začínajících fotografů setkáte s tím, že fotografují „portrét“ a na výsledné fotografii pak můžete pozorovat malého človíčka uprostřed obrazu, který zabírá asi 10 procent obrazové plochy a kolem něj spoustu nezajímavého a pozornost odvádějícího prostředí.

Umístěte hlavní motiv do zlatého řezu

Většina motivů, které budete fotografovat, není vhodná pro středovou kompozici. Fotoaparáty mají ovšem hlavní zaostřovací bod ve středu obrazového pole, takže začínající fotograf má tendenci umisťovat hlavní motiv doprostřed fotografie.

Daleko příjemnější kompozice většinou docílíte při umístění hlavního motivu do takzvaného zlatého řezu. Zjednodušeně si můžete rozdělit obraz vodorovně i svisle na třetiny a čtyři vzniklé průsečíky považovat za vhodné body pro umístění hlavního motivu.

Použijte pravidlo třetin

Rozdělení obrazu na třetiny jsem zmínil v souvislosti s umístěním hlavního motivu. Toto pravidlo se ovšem hodí také při dělení obrazové plochy. Například v krajinářské fotografii je vhodné umístit horizont do třetiny obrazu místo doprostřed. Obraz získá dynamiku. Jestli do výsledného obrazu zahrnete větší podíl oblohy či krajiny, závisí na zajímavosti fotografované scény.

Panasonic Lumix DMC-LX3, 1/800 s, f/2.6, ISO 200, ohnisko 10,2 mm (ekvivalent 48 mm)
Panasonic Lumix DMC-LX3, 1/800 s, f/2.6, ISO 200, ohnisko 10,2 mm (ekvivalent 48 mm)

Nasměrujte pohled k hlavnímu motivu

Oddělili jste hlavní motiv od pozadí a umístili ho do zlatého řezu. Teď je vhodné navést pohled diváka k tomuto hlavnímu motivu. K tomu slouží takzvané vodicí linie. Ty můžou být konkrétní (cesta, plot), i naznačené (řada se opakujících předmětů).

Tyto prvky obrazu fungují tak, že pokud na nich divák spočine pohledem, jeho zrak je po nich sveden. Pokud vedou vodicí linie k hlavnímu motivu, splnily svůj účel. Je ale potřeba ohlídat vodicí linie, které naopak odvádí pozornost diváka mimo fotografii, takovým je potřeba se v obraze vyvarovat.

Přidejte prvek do popředí

Fotografie je dvourozměrné médium, na němž se snažíte zachytit prostorový svět. Základním prostředkem k vyjádření prostoru je práce se světlem. Té se budeme věnovat v budoucích článcích.

Prostor ale můžete do fotografie také vnést přidáním popředí do obrazu. Obraz tak rozdělíte na tři základní plány (popředí, hlavní motiv, pozadí) a úspěšně tím vyjádříte hloubku prostoru. Umístění zajímavého popředí do fotografie je nutné zejména v krajinářské fotografii při použití širokoúhlého objektivu.

Panasonic Lumix DMC-LX3, 1/500 s, f/4.5, ISO 80, ohnisko 5,1 mm (ekvivalent 24 mm)
Panasonic Lumix DMC-LX3, 1/500 s, f/4.5, ISO 80, ohnisko 5,1 mm (ekvivalent 24 mm)

Vyčistěte okraje obrazu

Při komponování si ohlídejte okraje fotografie, zda do obrazu nezasahují prvky, které v něm nemají žádný význam a odvádí pozornost diváka k okrajům fotografie. Typickým příkladem jsou větvičky stromů v obloze a podobně. V dnešní době je naštěstí možné tyto chyby poměrně lehce napravit ve fotoeditorech.

Hledejte kontrast

Velmi jednoduchým a efektivním řešením, jak zdůraznit hlavní motiv, je najít k němu kontrastní pozadí. V takovém případě je možné využít zejména barevného kontrastu (velmi efektní je fotografování výrazně barevného motivu vůči neutrálnímu pozadí), tonálního kontrastu (to se týká zejména černobílé fotografie) a významového kontrastu (starý versus nový, uhlazený versus drsný, vyleštěný versus oprýskaný a podobě).

Panasonic Lumix DMC-LX3, 1/1250 s, f/4.5, ISO 100, ohnisko 12,8 mm (ekvivalent 60 mm)
Panasonic Lumix DMC-LX3, 1/1250 s, f/4.5, ISO 100, ohnisko 12,8 mm (ekvivalent 60 mm)

Hledejte rytmus

Kompozičně efektní fotografie vznikají, pokud se pozadí skládá z řady opakujících se předmětů tvořících vzor (řada sloupů, přepravka naplněná jedním druhem ovoce). Fotografie tak obsahuje rytmus, který přerušíte vhodně umístěným hlavním motivem. Pokud ohlídáte, aby nebyl vidět konec řady předmětů tvořících rytmus, dodáte tak fotografii dojem nekonečna. Divák má pocit, že řada sloupů nikdy neskončí.

Komponujte do diagonály

Jednou ze základních chyb při kompozici je naklonění horizontu. Jde o další chybu, kterou je možné napravit v Zoner Photo Studiu, i když hrozí, že přijdete o nějakou důležitou část obrazu. Záměrným natočením obrazu můžete snímku dodat dynamiku. Natočení ale musí být natolik veliké, aby bylo zřejmé, že se jedná o záměr, a ne o chybu při kompozici. Nepřiměřeně nadměrné fotografování se záměrným natočením obrazu je jednou z klasických pastí číhajících na fotografa, kterou si musí projít.

Panasonic Lumix DMC-LX3, 1/800 s, f/2.8, ISO 400, ohnisko 12,8 mm (ekvivalent 60 mm)
Panasonic Lumix DMC-LX3, 1/800 s, f/2.8, ISO 400, ohnisko 12,8 mm (ekvivalent 60 mm)

Vyvažte kompozici

Každý prvek v obraze má svoji určitou váhu. Ta je dána zejména jeho významem pro zamýšlené sdělení a jeho velikostí vůči ostatním prvkům obrazu. Fotografie by měla být vyvážená. Divák by při pohledu na ni neměl mít pocit, že obraz přepadá na některou ze stran. Pokud je například hlavní motiv tvořený relativně menším prvkem oproti vedlejšímu motivu (turista stojící u památky), tak vyvážené kompozice docílíte umístěním hlavního motivu blíže k okraji fotografie a vedlejšího motivu více ke středu.

Komponujte pro výstupní formát

Základní chybou při fotografování architektury jsou kácející se svislice. To lze řešit použitím speciálních objektivů umožňujících změnu perspektivy nebo levněji ve fotoeditoru. Při snímání takového motivu s tím ovšem musíte počítat a zakomponovat do obrazu větší plochu, protože při úpravě o značnou část obrazu přijdete.

Při fotografování byste také měli uvážit, na jak velký formát budete fotografii tisknout. Pokud fotíte pouze pro prohlížení v počítači nebo pro malý formát tištěných fotografií, tak do obrazu zahrnete méně prvků, než pokud bude výstupem metrová zvětšenina, kam můžete umístit prvků více.

K jednotlivým kompozičním pravidlům se podrobněji vrátíme v dalších článcích.

Využijte kompoziční pravidla ve svůj prospěch

Dodržte základní kompoziční pravidla a vaše fotografie budou pro diváky líbivější a atraktivnější, protože pro ně pak budou srozumitelnější. Divák čte fotografii obdobně jako knihu. Pokud mu bude okamžitě jasné, co je hlavním motivem a ostatní prvky fotografie ho nebudou rušit, bude z ní mít větší radost.

Naopak záměrným porušením kompozičních pravidel můžete diváka provokovat. Vnesete do fotografie určitý neklid a třeba diváka i trochu rozčílíte. Takovou fotografii si pak divák spíše zapamatuje. Musí být ale zřejmé, že se jedná o záměrné porušení pravidel a ne o jejich neznalost. Takové snímky pak diváka možná rozčílí, ale nezaujmou.

Zůstaňte v obraze, každý týden posíláme novinky ze světa fotografie

Přihlašte se k odběru toho nejlepšího z Milujemefotografii.cz

Email má špatný formát.

Potvrzením odběru dáváte souhlas ke zpracování osobních údajů pro zasílání novinek. Více se dozvíte v zásadách ochrany osobních údajů.

AutorHonza Zeman

Digitálním úpravám fotografií se věnuji od roku 1996. Fotografovat jsem začal v roce 2006 a od té doby jsem postupně směřoval k fotografování jako k hlavnímu oboru své činnosti. Profesně se věnuji portrétní fotografii (http://portretyzeman.cz), fotografii architektury, městské krajině a také produktové a reklamní fotografii. Průřez mojí tvorbou najdete na webu http://janzemanphotography.com a další články a fotografie na blogu http://janz.cz.

Komentáře (0)

Zatím zde není žádný komentář.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *